TCVN 6305-12:2013 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép