TCVN 6305-11:2006 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với giá treo ống