TCVN 6305-2:2007 Phòng cháy chữa cháy-hệ thống sprinkler tự động – phần 4: yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh