TCVN 6305-3:2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van ống khô