TCVN 6100:1996 Tiêu chuẩn quy định về đặc điểm kỹ thuật của những chất cháy thông dụng – Cacbon dioxit