TCVN 7884:2008 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cơ bản cho thiết bị đẩy nước chữa cháy tự vận hành bằng khí nén