TCVN 6161:1996 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế PCCC đối với chợ và trung tâm thương mại