TCVN 8060:2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu và phương pháp thử đối với vòi chữa cháy hút bằng cao su và chất dẻo