TCVN 4604:1988  Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất