TCVN 5040:1990 Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật thiết bị PCCC – Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy