https://thiendang.net/thidaco/catalog-pccc/thiet-bi/sprinkler/VIKING-1V-M Upright sprinkler 0_5inch.pdf