Góp Ý Về Thang Và Một Số Giải Pháp Cho Việc Thiết Kế Thẩm Duyệt PCCC