Đối với các hệ thống chữa hiện nay thì việc kiểm định thiết bị pccc là rất cần thiết, chúng ta
Chi tiết