Bình chữa cháy bột tiếng anh là Fire extinguisher powder và bình loại ABC có tên tiếng anh là ABC fire
Chi tiết