Tại thời điểm xuất hóa đơn. Thanh toán trước 30% sau khi đặt hàng và thanh toán 70% còn lại khi
Chi tiết