Có thể lập trình trực tiếp thông qua các nút ấn trên mặt tủ hoặc kết nối với máy tính
Chi tiết