Nếu có người đục tường, thiết bị này sẽ ghi nhận chấn động ấy truyền dẫn qua vách tường
Chi tiết