Kiểm soát cửa ra vào cho phép/không cho phép người cầm thẻ ra vào một cửa nào đó,
Chi tiết