Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến việc thi công phòng cháy và
Chi tiết