Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng DCD 135-190F, Tài liệu hệ địa chỉ Hochiki, FN-4127-NIC: FireNET và FireNET Plus
Chi tiết