Tham gia vào thị trường thiết bị công nghiệp nặng là một trong nhưng tiêu chí và định hướng trọng tâm
Chi tiết