Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận, hoàn tất các thủ tục...
Chi tiết