Đối với đồ án quy hoạch xây dựng: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH không thực hiện, thẩm quyền thuộc Công an tỉnh, thành phố

QCVN 06:2020/BXD Phụ Lục