Công ty Thidaco có kinh nghiệm thiết kế đến cấp điện áp 500kV cho đường dây truyền tải, máy biến áp
Chi tiết