Dự thảo TCVN về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng nước – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt (sửa đổi và bổ sung TCVN 7336:2003) (Thời hạn góp ý trước ngày 18/7/2020)

Dự thảo TCVN về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng nước – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt (sửa đổi và bổ sung TCVN 7336:2003) (Thời hạn góp ý trước ngày 18/7/2020)
Chi tiết